top of page

Overeenkomst tussen gebruiker en dienstenchequebedrijf Limpio BV

Wat omvat deze overeenkomst:

° Gebruiker: particulier die gebruik wenst te maken van een thuishoudhulp

°  Dienstenchequebedrijf: onderneming of organisatie die is erkend door de federale overheid en diensten mag verlenen in het kader van de dienstencheques.

°  Huishoudelijke hulp: poetsen van de woning, wassen en strijken, maaltijden bereiden en kleine naaiwerken.

°  Werknemer: persoon die in loondienst werkt voor Limpio BV en daarmee volledig in orde is met wettige regelgeving.

°  Coördinator: verantwoordelijke betreffende alle dienstencheque bedrijvigheid en contactpersoon.

De overeenkomst wordt afgesloten tussen:

Naam: Customername      

Adres: CustomerAdres CustomerGemeente
 

Tel 1: CustomerTel   

Tel 2: CustomerGSM

E-Mail: CustomerEmail     

Gebruikersnummer: CustomerGebruikersnummer     

De onderneming:

Limpio  BVBA
Dorp-West 67
9080  Lochristi
             Tel : 09/367 90 31
            
E-mail: info@dclimpio.be
Erkenningsnummer: 05931
Coördinator: Caroline De Weird

 

Artikel 1
De werkuren: de gebruiker wenst beroep te doen op het dienstenbedrijf : uren u. per week.                           

 

Artikel 2
Deze overeenkomst wordt gesloten in het kader van het aanwenden van de dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker in het kader van leveren van thuishulp van huishoudelijke aard door het dienstenbedrijf.

Artikel 3
De gebruiker garandeert aan het dienstenbedrijf dat het nodige materiaal aan de werknemer zal ter beschikking gesteld worden zodat deze op een veilige en kwaliteitsvolle manier het werk kan uitvoeren.
De gebruikte materialen moeten aangepast zijn aan het werk.
De gebruikte trapladder moet van een degelijke kwaliteit zijn.

Artikel 4.1
De gebruiker betaalt een cheque per gepresteerd uur onmiddellijk aan de werknemer. Er wordt ook steeds gewerkt per vol uur.

 1. Papieren cheques : de prestaties dienen bij uitvoering onmiddellijk betaald te worden, onder de vorm van 1 dienstencheque per gepresteerd uur.

 2. Elektronische cheques : de elektronische cheques dienen door de klant goedgekeurd te worden via website Sodexo minstens 6 dagen na validatie door de poetshulp/en of het dienstenchequebedrijf.  Na 6 dagen  kunnen de prestaties niet meer betwist worden en zijn deze verschuldigd aan DC Limpio BV.

 

Bij niet-betaling binnen een termijn van 15 dagen zal er een extra administratieve kost aangerekend worden van 150 euro en een schadevergoeding van 8% van de waarde die aan het dienstenchequebedrijf wordt vergoed door Sodexo.

 

Artikel 4.2

De gebruiker verbindt zich ertoe om een bijkomende administratiekost van 45,00 EUR per jaar te betalen. Deze kost wordt 1 x per jaar  gefactureerd.  Indien een gebruiker de overeenkomst met Limpio opzegt, dan is er geen pro rata terugbetaling van de administratiekost voor de resterende maanden.

De administratiekost wordt aangerekend op basis van een factuur opgemaakt door Limpio BV Dorp-West 67 te 9080 Lochristi met ondernemingsnummer 0656 826 095  (Maatschappelijk adres Zeedijk 93A 1405 Oostende).  De factuur voor de administratiekost is betaalbaar 14 dagen na verzending van de factuur. De betaling van de administratiekost dient te geschieden door middel van overschrijving op het rekeningnummer BE75 0019 4239 1351.

Eventuele bezwaren met betrekking tot de factuur dienen door de gebruiker binnen een  termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf factuurdatum, ter kennis worden gebracht aan Limpio BV. Dergelijk bezwaar dient schriftelijk te gebeuren, per gewone post aan het adres Dorp-West 67 te 9080 Lochristi of per mail aan info@dclimpio.be.
Indien de gebruiker niet aan zijn betalingsplicht voldoet, zal de gebruiker schriftelijk worden aangemaand. Indien na de schriftelijke aanmaning geen betaling volgt, heeft Limpio de mogelijkheid om de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten.

Limpio behoudt zich het recht voor om de hogervermelde bijkomende administratie kost eenzijdig te verhogen en/of de wijze en modaliteiten van de facturatie eenzijdig te wijzigen. De gebruiker zal hiervan op voorhand in kennis worden gebracht, en zal in dat geval over een

redelijke termijn beschikken om de overeenkomst kosteloos te beëindigen vooraleer de nieuwe prijs in werking treedt.

Limpio  heeft het recht om de overeenkomst met de gebruiker stop te zetten zonder in achtneming van enige opzegtermijn of opzegvergoeding, in geval van wanprestatie, en in geval van manifest niet betalen van de dienstencheques, of in geval van niet-betaling van de administratiekosten.

 

Artikel 5
In geen geval mag de werknemer van het dienstenbedrijf gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken uitvoeren zoals: buitenpoetswerk bij regen, sneeuw en koude omstandigheden of bij te hoge temperaturen.
Onderhoud van gemeenschappelijke traphallen alsook beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en andere vrije beroepen activiteiten, bureauruimtes... mogen onder geen enkel beding door de huishoudelijke hulp uitgevoerd worden.


Alle aanvragen  tot wijziging van dag en of tijdstip dienen via het dienstenchequebedrijf te verlopen. Onder geen enkel beding mogen deze afspraken rechtstreeks met de werknemer van het dienstenchequebedrijf gemaakt worden. In geval van niet naleving, is het dienstenchequebedrijf niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen.

Artikel 6
Hygiëne en veiligheid

 

De werknemer van het dienstenbedrijf moet in hygiënische omstandigheden kunnen werken. Bij herhaaldelijke onhygiënische situaties kan de hulp worden stopgezet.
In geval van zeer besmettelijke ziektes, moet u de verantwoordelijke van het dienstenchequebedrijf verwittigen.
De werknemer van het dienstenchequebedrijf dient steeds in veilige omstandigheden worden tewerkgesteld. In geval van onveilige situaties kan de werknemer van het dienstenbedrijf de gebruiker vragen sommige problemen te verhelpen, bvb. loszittend stopcontact. Bij aanhoudende veiligheidsproblemen (max. 2 weken) kan de hulp worden stopgezet.

 

Artikel 7
Algemene afspraken

 

De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet roken tijdens het werk. Indien er een pauze wordt voorzien tijdens de werkuren moet de werknemer van het dienstenbedrijf wel de mogelijkheid krijgen om eens een sigaret te roken in de voormiddag of namiddag maar dit dan wel buitenshuis.
De werknemer van het dienstenbedrijf mag geen geschenken of giften aanvaarden. De gebruiker mag ze ook niet aanbieden. De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet bellen tijdens de werkuren, tenzij het noodzakelijk is voor de dienst. Hiervoor mag gebruik worden gemaakt van de telefoon van de gebruiker. In uitzonderlijke gevallen kan de werknemer van het dienstenbedrijf de toestemming krijgen om te bellen en hun gsm aan te zetten.

Camera’s

wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, BS 31 mei 2007)- Gelet op CAO nr. 68 en de camerawetten met het oog op het recht van werknemers op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, is de gebruiker ertoe gehouden het dienstenbedrijf op voorhand te informeren m.b.t. de aanwezigheid van camera’s binnen of buiten de woonplaats. De gebruiker zal hiervoor een inlichtingendocument invullen en terugbezorgen aan het dienstenbedrijf voorafgaand aan de tewerkstelling van dienstencheques werknemers. Verborgen camera’s in de woning van de gebruiker zijn in ieder geval strikt verboden.

 

 

 

Stilzwijgende aanvaarding

Elke gebruiker die  het contract niet ondertekend terug  bezorgd maar die wel prestaties aanvaardt van de werknemers van Limpio, wordt geacht alle bedingen van dit contract uitdrukkelijk en onherroepelijk te hebben aanvaard. Limpio is in dit geval gehouden om aan te tonen dat zij het contract aan de gebruiker heeft overgemaakt met verzoek dit ondertekend terug te bezorgen.

Artikel 8
Non-discriminatie

 

Het dienstenbedrijf biedt de klant een kwaliteitsverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de gebruiker waarborgt en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de klant.
Ten opzichte van de werknemers van de klanten, wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening (zie de Wet van 25 februari 1993 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding).

 

Artikel 9
Afwezigheid werknemer van het dienstenbedrijf

 

Het dienstenbedrijf streeft kwalitatieve uitvoering door competente medewerkers op het afgesproken schema na. Het dienstenbedrijf brengt minstens vijf dagen vooraf de gebruiker op de hoogte van eventuele wijzigingen in het werkschema. Bij een niet te voorziene omstandigheid (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof) wordt de gebruiker zo vlug mogelijk verwittigd door de dienst. Indien mogelijk wordt vervanging voorzien, doch deze kan niet worden verzekerd. Bij een vervanging kan er wel een wijziging aan de werkuren optreden.

 

Artikel 10
Afwezigheid gebruiker

 

Onverwachte bijsturingen aan het werkschema en eventuele vakantieperiodes worden minstens 14 dagen vooraf gemeld aan het dienstenbedrijf en dit ter attentie van Limpio BV, Dorp-West 67, 9080  Lochristi of per mail info@dclimpio.be      
Wanneer de gebruiker meerdere malen na elkaar geen hulp wenst, waarschuwt hij de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf ten laatste twee weken op voorhand. Bij verzuim worden de normale diensturen aangerekend, uitgezonderd in geval van overmacht. De gebruiker kan tot maximaal vier maal per jaar de dienstverlening weigeren, zonder rekening te houden met de verlofperiode van de werknemers van het dienstenbedrijf en het verlof van de gebruiker zelf.

Artikel 11
Verlies en diefstal
Bij vermoeden van diefstal dient de gebruiker steeds de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf te verwittigen.
Bij diefstal dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken. Om alle misverstanden te vermijden dienen volgende regels in acht te worden genomen:
- De werknemer van het dienstenbedrijf bewaart de huissleutel van de gebruiker enkel wanneer de gebruiker daartoe de schriftelijke toelating geeft en de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf daarvan heeft verwittigd.
- Er zal tevens een schriftelijk toelating van de gebruiker gevraagd worden om een sleutel bij te maken voor gebruik van eventuele vervangingen.
- De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken.
Eventuele klachten kan u steeds melden aan de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf die de zaak grondig zal onderzoeken. Hoewel het dienstenbedrijf instaat voor een degelijke screening van de werknemers van het dienstenbedrijf is het niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevallen van diefstal.

Artikel 12
Verzekeringen

 

Het dienstenbedrijf staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor de wettelijke voorziene vergoedingen ingeval de werknemer van het dienstenbedrijf het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg of naar het werk.
Het dienstenchequebedrijf is verzekerd voor materiële schade, toegebracht aan de gebruiker. Hierbij dient de gebruiker de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf op de hoogte te stellen. Er is geen tussenkomst voor het bedrag van de vrijstelling van de polis burgerlijke aansprakelijkheid onderschreven door het dienstenbedrijf. Indien de schade hoger is dan de vooropgestelde franchise zal het dienstenbedrijf aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij. De terugbetaling kan enkel gebeuren na aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij. Bovendien houdt de verzekeringsmaatschappij rekening met slijtagekosten.

Eventuele schade die toegebracht werd door de fout of nalatigheid van een werknemer van het dienstenbedrijf ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting tot het betalen van de geleverde prestaties.

Artikel 13
Duur van de overeenkomst

 

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde duur. Deze overeenkomst is door beide partijen opzegbaar mits een aangetekend schrijven en het respecteren van een minimale opzegtermijn van één maand ingaand op datum van de aangetekende zending. Deze overeenkomst wordt automatisch als beëindigd beschouwd als één van de contracterende partijen één van de contractuele verplichtingen niet nakomt en dat per aangetekend schrijven meldt aan de andere partij, of indien de erkende onderneming haar erkenning verliest.

 

De gezondheid van jouw huishoudhulp ligt ook in uw handen

Is het beroep van huishoudhulp gevaarlijk? Niet wanneer alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden door jou en je huishoudhulp.

Schoonmaakproducten, ziektes, omgevingstemperatuur, tabak … laten we dit even nader bekijken.

 

Een beetje chemie om te beginnen …

Het is niet al te ingewikkeld, wees gerust.

 • Regel 1: je huishoudhulp mag geen gebruik maken van ammoniak en bleekmiddel, dit zijn verboden producten.

 • Regel 2: koop geen spuitbussen (de ‘bommen’) en vervang deze door verstuivers. Dit is veiliger voor iedereen.

 • Regel 3: laat de etiketten op de schoonmaakproducten.

 • Regel 4: meng geen schoonmaakproducten, dit om chemische reacties te vermijden die gevaarlijk kunnen zijn.

Wat je goed in gedachten moet houden: de producten die jij af en toe gebruikt, gebruikt je huishoudhulp regelmatig bij jou en andere klanten. Producten die niet geschikt zijn, kunnen respiratoire en dermatologische problemen veroorzaken. Pas onderstaande regels toe om dit te voorkomen.


Beter voorkomen dan genezen

Het is een oud maar tijdloos spreekwoord vol wijsheid. Je kan het in verschillende situaties toepassen.

Verwittig steeds je dienstenchequebedrijf als je (of een gezinslid) ziek en besmettelijk bent. Zo bescherm je je huishoudhulp en tegelijkertijd zijn/haar andere klanten.


Aarzel zeker niet om je woning vóór de aankomst van je huishoudhulp te verluchten. Het is bovendien ook goed voor jouw gezondheid. En niet te vergeten: voorzie het nodige voor je huishoudhulp zodat hij/zij zijn/haar handen kan wassen en afdrogen.


Een gezond klimaat bij je thuis

De twee zaken die hier een rol spelen, zijn de temperatuur en de luchtkwaliteit.


Zorg voor de gezondheid en het comfort van je huishoudhulp: pas de temperatuur aan volgens het seizoen en aan zijn/haar takenpakket. Hou ook rekening met de weersomstandigheden bij werkzaamheden buiten.

‘Roken’ is een delicaat onderwerp, maar niemand kan ontkennen dat passief roken bestaat. Hierbij enkele basisregels die je moet respecteren: rook niet in het bijzijn van je huishoudhulp, rook indien mogelijk buiten, verlucht je woning vóór de aankomst van je huishoudhulp en geef hem/haar toestemming om te verluchten tijdens het werk.

Huisapotheek

Een brandwonde, een snee, … je huishoudhulp kan zich bezeren tijdens de werkuren. Geef duidelijk aan waar de medicijnenkast zich bevindt of stel een EHBO-doos ter beschikking. Het kan zeker ook geen kwaad om de noodnummers in het zicht te leggen (het Antigifcentrum inbegrepen), bijvoorbeeld op de koelkast.

Ongelukken? Nee bedankt!

Valpartijen zijn jammer genoeg de ongelukken die het meest voorkomen in de dienstenchequesector, ze zijn vaak ook het meest ernstig.

 

Enkele richtlijnen

 • Voorzie een trapladder maximum 3 treden en een leuning, antisliptreden worden aangeraden.

 • Ruim op …
  Heb je een druk leven met alle gevolgen van dien voor je interieur? Of je nu graag opruimt of niet, let er in de eerste plaats op dat je huishoudhulp niet struikelt. Een opgeruimde woning is veiliger en gemakkelijker om te poetsen.

 • Vergeet de trap niet: het risico op vallen is groot, zeker wanneer men naar boven of beneden gaat met schoonmaakmateriaal of een wasmand.


Elektriciteit: neem geen risico’s

Zorg ervoor dat je stopcontacten goed vastzitten en in goede staat zijn. Check eveneens de knoppen en draden van je elektrische apparaten. Defecte installaties en apparaten kunnen tot gevaarlijke situaties leiden.

Vermijd zware gewichten

Vraag niet aan je huishoudhulp om meubels of zware voorwerpen te dragen of te verschuiven. De job is fysiek zwaar en bovendien herhaalt het werk zich bij elke klant. De spanning op de nek, de rug en de schouders is 3 keer groter dan in andere beroepen. Met het risico om een musculoskeletale aandoening op te lopen.


Als je huishoudhulp zich veilig voelt en op zijn/haar gemak is bij je thuis, zal hij of zij ook gemotiveerder en efficiënter zijn. Iedereen tevreden!


In dialoog gaan is de basis. Ga zeker het gesprek aan met je huishoudhulp of uw kantoorverantwoordelijke. Alles is zoveel eenvoudiger wanneer er duidelijkheid en wederzijds respect is.
 

De expertise van je huishoudhulp, met betrekking tot veiligheid en gezondheid, is van onschatbare waarde. Aarzel niet om dit samen te bespreken.

Uw contactpersoon  Caroline De Weird 

Mail : info@dclimpio.be 

Telefoon :  09 367 90 31

Checklist Materiaal

 

Algemeen

- Telescopische steel voor borstel, ragebol, zwabber,... Deze moet tot aan de schouders van de huishoudhulp reiken

-Handschoenen

 

Werken op hoogte

- Opstapje

- Stabiel trapje (max. 3 treden), idealiter met leuning


Afstoffen (meubels, vloeren en andere oppervlakken)

- Telescopische ragebol

- Microvezeldoeken voldoende doekjes voorzien, idealiter voor elk specifiek gebruik een                     apart doekje verschillende kleuren voor badkamer (rood/roze) , keuken (geel) en interieur (blauw)

- Compacte en lichte stofzuiger met verstelbare steel

- Borstel met telescopische steel

- Stofblik met steel


De vloer schoonmaken met water

- Grote emmer (10L) met uitwringpers

- Kleine emmer (5L)

- Zwabber of microvezel met telescopische steel

Schoonmaken van ramen en spiegels

- Speciale microvezeldoek voor ramen

- Een klein trekkertje


Schoonmaken van het sanitair

- Wc-borstel

- Douchetrekker

Strijken

- Verstelbare plank

- Stoomstrijkijzer (voldoende krachtig)

- Verlengkabel

- Waterverstuiver

 

U hebt steevast dezelfde poetshulp die bij u langskomt.

Onze poetshulpen staan in voor alle huishoudelijke taken, o.a.:

 • Poetsen van uw woning

 • Poetsen ramen

 • Strijken

 

Handtekening gebruiker

 (gelezen van p1 t.e.m p11)
Handtekening werkgever

bottom of page